වෘත්තීය ඩීසල් / භූමිතෙල් තාපකය

  • Industrial Portable Kerosene/Diesel Forced Air Heater with Thermostat

    කාර්මික අතේ ගෙන යා හැකි භූමිතෙල්/ඩීසල් තාප ස්ථාය සහිත වායු තාපකය

    ARES Professional Industrial Portable භූමිතෙල්/ඩීසල් බලහත්කාර වායු හීටර් සීත කාලගුණික සේවා තත්ත්වයන්ගෙන් ක්ෂණික සහ විශ්වාසනීය සහනයක් ලබා දෙයි. එළිමහන්/ගෘහස්ථ ඉදිකිරීම් සඳහා මෙන්ම කාර්මික සහ වාණිජ යෙදුම් සඳහාද ඒවා ඉතා සුදුසුය. ඝන මල නොබැඳෙන වානේ හැසිරවීම් ඕනෑම ක්ෂේත්රයක චලනය කිරීමට සහ භාවිතා කිරීමට පහසු කරයි. එය විවෘත අාර් ඒන්, වාතාශ්රය ඇති කුකුළු මස් අඩවිය, ගරාජය, හරිතාගාර ගොවිපල හෝ ඔබට තාපය ගෙන ඒමට අවශ්ය ඕනෑම තැනක භාවිතා කළ හැකිය. මෙම බහු ඉන්ධන හීටර් සඳහා කුඩා එකලස් කිරීමක් අවශ්‍ය වන අතර 98% ඉන්ධන කාර්යක්ෂම වේ.