පේළිගත කේන්ද්රාපසාරී පංකා

  • Square Inline Centrifugal Fan Cabinet Exhaust Fan

    හතරැස් පේළිගත කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා කැබිනට් පිටාර විදුලි පංකාව

    මෙම හතරැස් පේළිගත කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකාව කැබිනට් වර්ගයක් විය යුතු අතර, එය කැබිනට්ටුවක් තුළ ස්ථාපනය කර ඇති සෘජු ධාවක ද්විත්ව ආදාන කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකාවක් ඇත. විදුලි පංකා බරට මෝටරය පරිස්සමින් ගැලපේ. කැබිනෙට් පිටාර විදුලි පංකා මෝටරය ජල ආරක්ෂිත වීමට සහ ශබ්ද විකිරණ අඩු කිරීමට කැබිනට්ටුව ඇතුළත තිබිය යුතුය. ගොඩනැගිල්ලට කම්පනය සහ ශබ්දය අවම කිරීම සඳහා විදුලි පංකාව සහ මෝටර් එකලස් කිරීම කම්පන හුදකලා මත සවි කර ඇත.